ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์  2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายสุพจน์ ฝาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2 
     
                                 
                           
นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธาตุ  
  นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล
  นายเชษฐา พรมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
                                 
                           
นายไพฑูรย์ มูลดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
  นางสาวสุปรียา อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  นายบุญส่ง กิจคติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล
                                 
                             
   นายหัตชัย ถือดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย  
  นางกรุณา ยินดี
รักษาราชการแทน
อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง