วันที่  17  สิงหาคม  2564 

    นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยนางศรีอรุณ  วิชชาพิณ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมประชุมคณะทำงาน  5  เขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ)  ประจำปี  2564  ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

IMG 9756

 

IMG 9801

อำนาจหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ

 

               1. ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

               2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

               3. ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

               4. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร

               5. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร

               6. ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

               7. ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

               8. ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

               9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

               10. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กิจกรรม กลุ่มอำนวยการ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

ระเบียบแนวปฏิบัติ

          1. งานสารบรรณ
               1.1
งานร-ส่งหนงสอราชการ
               1.2
งานการจดทาหนงสอราชการ
               1.3
งานจดเกบหนงสอราชการ
               1.4
งานการยมหนงสอราชการ
               1.5
งานการทาลายหนงสอราชการ
          2. งานช่วยอานวยการ
               2.1
งานร-ส่งงานในหน้าราชการ
               2.2
งานมอบหมายหน้าการงาน
               2.3
งานเลขานการผู้บรหารสานกงานเขตพนทการศกษา
               2.4
งานประชมภายในสานกงาน
          3
. งานอาคารสถานทและสงแวดล้อม
               3.1
งานปรบปรฒนาอาคารสถานทและสงแวดล้อม
               3.2
งานบรการอาคารสถานท
               3.3
งานรกษาความปลอดภ
          4
. งานยานพาหนะ
          5
. งานการจดระบบบรหารสานกงานเขตพนทการศกษา
               5.1
งานจดระบบบรหาร
               5.2
งานพฒนาคณภาพการให้บรการ
               5.3
งานมาตรฐานสานกงานเขตพนทการศกษา
               5.4
งานคารบรองปฏราชการสานกงานเขตพนทการศกษา
              
5.5 งานควบคมภายในสานกงานเขตพนทการศกษา
              
5.6 งานพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาคร
         
6. งานประสานงาน
         
7. งานการสรรหากรรมการและอนกรรมการ
              
7.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพนทการศกษา
              
7.2 งานเลอกตงและสรรหาคณะอนกรรมการข้าราชการครและบคลากรทางการศกษา (....เขตพนทการศกษา)
              
7.3 งานเลอกตงคณะกรรมการข้าราชการครและบคลากรทางการศกษา (...) และสรรหาคณะกรรมการอนทเกยวข้อง
         
8. งานประชาสมพนธ์
              
8.1 งานสร้างเครอข่ายประชาสมพนธ์
              
8.2 งานเผยแพร่ข้อมลข่าวสารและผลงาน
         
9. งานสวสดการสวสดภาพครและบคลากรทางการศกษา
         
10.งานอนๆ ทได้บมอบหมาย

ติดต่อ กลุ่มอำนวยการ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

    โทร.xxxxxxxxxx       
           
     http://www.facebook.com/.................      
           
    Line ID : ..............................      

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved