ติดต่อ 
หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

    โทร.xxxxxxxxxx       
           
     http://www.facebook.com/.................      
           
    Line ID : ..............................      

 

 

 

กิจกรรม หน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

อำนาจหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน

 

               1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน

               2. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด

               3. ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง

               4. ดำเนินงานอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด

               5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ระเบียบแนวปฏิบัติ 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 

ทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                 
    นางสาวจิรารัตน์  ปักษา    
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยหน่วยตรวจสอบภายใน    
                   
             
ชื่อ สกุล.....................        ชื่อ สกุล.....................        ชื่อ สกุล.....................  
ตำแหน่ง.......................         ตำแหน่ง.......................        ตำแหน่ง.......................  
ติดต่อ .........................        ติดต่อ .........................        ติดต่อ .........................  

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved