คู่มือการรับบริการจากนักจิตวิทยาโรงเรียน [คลิก]
คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [คลิก
]
ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการการจัดทำบัตรประจำตัว [คลิก]

การขอหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการเงินกู้ [คลิก]
ขั้นตอนระบบงานสารบรรณกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [คลิก]
ขั้นตอนการขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กรรมการลูกเสือ [คลิก]

การขอสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา [คลิก]
การขออนุญาตเรียนต่อ กศน. [คลิก]
การขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา [คลิก]

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved