พป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขับเคลื่อนประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารจัดการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่


วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.   นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  พร้อมด้วยนายวิทยา นนท์นภา นายโพชัน ขุนาพรม  และนายพิทักษ์ สมพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตฯ   ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

       ในการนี้ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 การประกาศเจตจำนงในการบริหารงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โปร่งใส มีธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563  และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  ตามข้อตกลง

              “สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”

   
    ข่าว/ภาพ : ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4    

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved