ข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O1 โครงสร้างองค์กร O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O2 ข้อมูลผู้บริหาร O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O3 อำนาจหน้าที่ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O5 ข้อมูลการติดต่อ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O8 Q&A O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O9 Social Network O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       
แผนดำเนินงาน เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    
       
การปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O14 มาตรฐานการให้บริการ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O17 E–Service O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
       
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน    
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved