นายวิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี

 

 

วันนี้(31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.) นายวิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสุคันธารมย์ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการต้อนรับของ นายสิทธิพร ธรรมรักษา ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 คณะกรรมการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียน

ในโอกาสเดียวกัน ประธานในพิธีได้พบปะเพื่อนครูและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามลำดับ

กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรง ดังนี้ 1)โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 2) โรงเรียนวัดหลักศิลา 3) โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 4) โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 5) โรงเรียนวัดไพรงาม 6) โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 7) โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 8) โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 9) โรงเรียนวัดอีสาน 10) โรงเรียนวัดศรีสุนทร

ในปีงบประมาณ 2563 มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ 8 ราย ดังนี้
       1. ว่าที่พันตรีสงวน นนท์ธีระโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์
       2. นางสาวคำพัน กำมุขโช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
       3. นางกฤติกา นนท์ธีระโชติ ครูโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์
       4. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์ ครู โรงเรียนวัดศรีสุนทร
       5. นางชื่น จงปัตนา ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
       6. นางสุวรรณา ลิ่มไธสง ครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
       7. นายสมพงษ์ พวงไธสง ครู โรงเรียนวัดสุคันธารมย์
       8. นางประกอบแก้ว บุญแผน ครู โรงเรียนวัดอีสาน

ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 ได้ดำนเนินการตามระเบียบวาระการชุมดังนี้
1. แนะนำบุคลากรใหม่ สังกัดกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1
2. แจ้งรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง 8 ราย
3. นำเสนอแผนงานโครงการ กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม(กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบคคลและ กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ตามลำดับ

ข่าว : ทานิน จันทะขาล Admin 3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved