ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มอบนโยบายการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโอกาสของการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3

วันนี้(24 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองขวาง โดยการต้อนรับของ นายพงษ์ศักดิ์ พุทธลา ประธานกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโอกาสเดียวกันประธานในพิธีได้บรรยายพิเศษ มอบนโยบายโครงการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ตามกลยุทธ์ จุดเน้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามลำดับ

ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มในครั้งนี้ เป็นบุคลากรในกลุ่มโรงเรียน จำนวน 6 โรง ประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้านหนองขวาง, 2) โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ , 3) โรงเรียนวัดบัวทอง, 4) โรงเรียนบ้านโนนยานาง, 5) โรงเรียนบ้านสระบัว, และ6) โรงเรียนบ้านพรสำราญ

กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานคณะกรรมการกลุ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มชุดใหม่ แนะนำบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 ราย นายกิตติ ตะคอนรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโนนยานาง


กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 ขอขอบคุณประธานในพิธี ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3 นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา และโรงเรียนบ้านหนองขวาง ที่จัดเตรียมสถานที่ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และประธานกลุ่มได้กล่าวสรุปและปิดการประชุมตามลำดับต่อไป...#
++++++++++++

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ admin 2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : #เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 4 (อ.มังกร คำสุวรรณ) เครือข่ายชมรมครู ICT

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved