วันนี้(3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลคูเมือง พร้อมด้วยคณะ โดยการต้อนรับของ นางชูศรี นันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคูเมือง ประธานกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่ม ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียน

 

     ในโอกาสเดียวกัน ประธานในพิธีได้พบปะเพื่อนครูและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวทางหลักอิทธิบาท 4 สังคหวัตถุ 4 และได้มอบหมายให้ นางสาวชมพูนุช ทองปาน ศึกษานิเทศก์ พบปะเพื่อนครู แจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนวัตกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามลำดับ

       กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรง บุคลากร จำนวน 132 คน ดังนี้ 1)โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 2) โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 3) โรงเรียนบ้านจิก 4) โรงเรียนบ้านดงเค็ง 5) โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 6) โรงเรียนบ้านหนองหว้า 7) โรงเรียนบ้านโศกแต้ 8) โรงเรียนบ้านหนองไทร 9) โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 10) โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ และ 11) โรงเรียนบ้านคูบอน

      ในปีงบประมาณ 2563 มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ 7 ราย ดังนี้


       1. นายพงษ์ศักดิ์ พิริยะตระกูล ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
       2. นางอรชร แจ่มใส่ ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง
       3. นางสาวสุูชารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง
       4. นายประจักษ์ ศักดิ์คำดวง ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
       5. นายพิทักษ์ ปะนามะ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า
       6. นายถนอม บุญโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคูบอน
       7. นางสุวิมาลย์ ยืนยั่ง ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้

       ประธานกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 ได้ดำนเนินการตามระเบียบวาระการชุมดังนี้
       1. แนะนำบุคลากรใหม่ สังกัดกลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2 เป็นผู้บริสถานศึกษา ได้ที่รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 2 ราย คือ นายธิติพันธ์ ทาโส โรงเรียนบ้านคูบอน และ นางสาวยุพาพรรณ คะเนวัน โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
       2. แจ้งรายชื่อครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง 7 ราย และตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการได้มอบเสื้้อเป็นที่ระลึก และกล่าวขอบคุณ ให้ข้อคิดในการทำงาน
       3. นำเสนอแผนงานโครงการ กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม(กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานบริหารทั่วไป) โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี-หนองคาย ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน ตามลำดับ

 

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Admin2 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : #ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 2
ข้อมูล : ชาติชาย พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved