วันที่  30 กันยายน 2564

       นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระดับดี  ประเภทส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท)  จากนายธัชกร  หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ณ  ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  

85376

S 8683524

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved