วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม AOC
ทั้งนี้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยตำ่ นำไปชำระหนี้ที่มีอยู่ โดยผู้กู้ยืมต้องมีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ.2563 กู้ยืมวงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

     คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประกอบด้วย

     1. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4                ประธานอนุกรรมการ
     2. นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4            อนุกรรมการ
     3. นายประเสริฐ บุญเรือง ผอ.ธกส.สาขาพุทไธสง               อนุกรรมการ
     4. นางพรรณทิพย์ กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   อนุกรรมการ
     5. นางสาวมาศกุล สิงหวศิน ผอ.กลุ่มอำนวยการ                  อนุกรรมการและเลขานุการ
     6. นางนาฏนภา จุลเกาะ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ        อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 

 

 

ข่าว/ภาพ : ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

 

ภาพกิจกรรม