"การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ครั้งที่ 1/2565" 

S 6914206

S 6914124

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

          นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 รายการสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

        ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วยโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ เกิน 500,00 บาท จำนวน 7 โรงเรียน

S 6914106

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved