สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับเงินค่าเช่าบ้านและตรวจสภาพบ้านเช่า 3 ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ภาคเช้า
คณะกรรมการพิจารณาคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน และตรวจสภาพบ้านเช่าข้าราชการ โดยนายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการการกลุ่มนโยบายและแผน / ประธานกรรมการ, นางสาวจิรารัตน์ ปักษา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, นายอุทยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางพรรณทิพย์ กะวัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ออกตรวจสอบการเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัด ดังนี้


          1. นายโพชัน ขุนาพรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
          2. นายวิทยา นนท์นภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
          3. นายพิทักษ์ สมพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

อาศัยอำนาจตามความในเข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549 ข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 135/2550 ลงวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2550 เรื่องมอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน


การออกตรวจสภาพบ้านเช่าของข้าราชการทั้ง 3 รายดังกล่าว คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ โดยยึดหลักสาระสำคัญ ข้อเท็จจริงของสภาพบ้านเช่า ตรวจสอบสภาพบ้านเช่า และพักอาศ้ยอยู่จริง ระยะเวลาเริ่มต้นของการเช่า การเข้าพักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพบ้านที่เช่า และกรณีที่เช่าซื้อบ้านหรือกู้เงินเพื่อชำระราคาบ้าน ตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อบ้าน สัญญาเงินกู้ วงเงินกู้ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็น ๆ อื่นที่เกี่วข้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป...

 
  ข่าว/ภาพ : ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข่าว :  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 

ภาพกิจกรรม