วันที่ 16 ธันวาคม 2563

        คณะกรรมการตรวจอาคารที่ขอรื้อถอน นำโดย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนางพรรณทิพย์ กะวัง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางสาวณัฐชยา ลิไธสง รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการตรวจอาคารที่ขอรื้อถอน ประกอบด้วย

1. อาคาร แบบ 017 รร.วัดท่าเยี่ยม อ.พุทไธสง

2. อาคาร ป.1 ฉ รร.บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) อ.นาโพธิ์

3. บ้านพักครู รร.บ้านกอกดอนพะยอม อ.บ้านใหม่ไชยพจน์

4. อาคาร ป.1ซ/2 รร.บ้านปะคำสำโรง อ.คูเมือง

5. อาคาร ป.1 ฉ รร.วัดบ้านเบาน้อย อ.คูเมือง

6. สนามกีฬา รร.บ้านบุ่งเบา อ.พุทไธสง

S 5627909

S 5627919

S 5627913

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved