วันที่  6  กรกฎาคม  2564  เวลา 10.00 น.           
     นายวิทยา  นนท์นภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก  สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน  ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ 1/2564  ณ  อาคารเกียรติยศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 

S 7430166

S 7430156

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved