161163 ๒๐๑๑๑๖ 3

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นและขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุม AOC

 

161163 ๒๐๑๑๑๖ 0

161163 ๒๐๑๑๑๖ 1

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved