"สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565"

เยยมบานมอบทน4 1 66 ๒๓๐๑๐๔ 23

เยยมบานนกเรยน22565 ๒๓๐๑๐๔ 2

วันที่ 4 มกราคม 2566

     นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔  มอบหมายให้นางภนิดา สังสีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวณัฐชยา ลิไธสง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน ในกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ คนละ ๑,๐๐๐ บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

  1. เด็กชายเศราริยาร์ พัฒนแสง ป.4 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์

  2. เด็กหญิงสุภาพร นาซอน ป.1 วัดหงษ์

  3. เด็กชายจารุพัฒน์ สะลางาม ป.1 ชุมชนบ้านหายโศก

  4. เด็กชายธนากร โคตรสีเมือง ป.3 วัดชัยสมพร

  5. เด็กชายชาตรี ไวยกรรณ์ อ.3 บ้านโคกกุง

  6. เด็กหญิงลัลน์ลลิต เพชรวิไล ป.2 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร

  7. เด็กชายเกริกศักดิ์ เนรมิต ป.6 วัดเทพประดิษฐ์

สวสดปใหม 66 ๒๓๐๑๐๔ 1

เยยมบานมอบทน4 1 66 ๒๓๐๑๐๔ 45

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved