วันที่ 6 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น.

  นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนในสังกัด  ในการรับการประเมิน ITA Online  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ณ ห้องประชุมอาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  

S 8372320

S 8372434

รูปภาพเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100027944383010&set=a.922743848667086