วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

         นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์สถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนในสังกัด ในการรับการประมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายพนม ศรีนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะวิทยากรประกอบด้วย นายทานิน จันทะขาล ผอ.รร.วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี), นายเชิดชัย รักษาอินทร์ ผอ.รร.วัดวรดิษฐ์ และนายหัสดิน เป็นนวล ครู รร.อมรสิริสามัคคี

S 8445996

S 8446089

S 8446047