วันที่ 21  กันยายน  2564
       นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  พร้อมด้วยนายพิทักษ์  สมพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นายสวัสดิ์  ทองเรือง 
ผอ.รร.บ้านหนองบัว, นายพงค์ศักดิ์  พุทธลา  ผอ.รร.บ้านหนองขวาง, นายอุทัย  โขงรัมย์  ผอ.รร.บ้านโนนมาลัยหัวฝาย  และนายเฉลิมเกียรติ  แก้วมา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2564  กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3, 4, 5  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขวาง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์S 8577052

S 8577307

รูปภาพเพิ่มเติม

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved