วันที่ 21  กันยายน  2564
       นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  พร้อมด้วยนายพิทักษ์  สมพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นายสวัสดิ์  ทองเรือง 
ผอ.รร.บ้านหนองบัว, นายพงค์ศักดิ์  พุทธลา  ผอ.รร.บ้านหนองขวาง, นายอุทัย  โขงรัมย์  ผอ.รร.บ้านโนนมาลัยหัวฝาย  และนายเฉลิมเกียรติ  แก้วมา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2564  กลุ่มโรงเรียนคูเมือง 3, 4, 5  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขวาง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์S 8577052

S 8577307

รูปภาพเพิ่มเติม