วันที่ 22  กันยายน  2564
       
นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  พร้อมด้วย  นายพิทักษ์  สมพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 , นายเมธาพันธ์  กระสังข์สรสิริ  ผอ.รร.บ้านหนองการะโก (ก.ต.ป.น.), นายชาญศักดิ์  ศรเสนา  ผอ.รร.บ้านโนนกลาง (ประธานกลุ่ม รร.แคนดง 1), นายแสงชัย  อธิพัฒน์พลากร  ผอ.รร.บ้านโคกสว่าง (ประธานกลุ่ม รร.แคนดง 2) และนายพนัส  สุขหนองบึง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    ออกติดตาม ตรวจสอบ ปนะเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 กลุ่มโรงเรียนแคนดง 1, 2  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแคนดง  อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

S 8593413

S 8593480