วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปี 2564 เพื่อยกย่อง

เชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ อาคารสิริราช 60 ปี

S 8757256

S 8757293

S 8757280

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved