วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

     นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประจำปี 2564 เพื่อยกย่อง

เชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ อาคารสิริราช 60 ปี

S 8757256

S 8757293

S 8757280