นายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางเสมอจิตต์ ศรีนอก นางณัจฉรียา อุทาโย และ นางพลอยชนก ทุนไธสง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ออกนิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ(Stand Alone) ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 โดยนายทานิน  จันทะขาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รายงานความพร้อม และผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามจุดเน้นการดำเนินงานทั้ง 8 ข้อ รวมทั้งการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และวิธีปฏิบัติที่ดีที่เป็นแบบอย่างได้  คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น