สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) 6 เดือนแรก

วันนี้ (18 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 8 ราย ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) ณ ห้องประชุม AOC

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีคำสั่งที่ 681/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณกรรมการประเมินส้ัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี สำรหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 8 ราย เพื่อประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย นายศักดา จันทร์ฝอย นายพิทักษ์ สมพร้อม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานกรรมการ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ นายเล็งพยุง แสนกุล ผูู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษา และนายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) และครั้งที่ 2 (ครบ 12 เดือน) จำนวน 8 รายดังนี้
     1. นายนิมิต วิลาศ                 โรงเรียนวัดอีสาน
     2. นายสุเมธ ทิพย์ศรีหา           โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
     3. นายปริญญา สองสีดา          โรงเรียนบ้านหนองดุม (สตึก)
     4. นายคมกริช นามบุุดดี           โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
     5. นายกว้าง ไปหนี้                โรงเรียนวัดชัยสมพร
     6. นายอดิศักดิ์ กัลยา              โรงเรียนวัดพนมวัน
     7. นายสุเชษฐ สุนทรมนูกิจ        โรงเรียนวัดสระทอง
     8. นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ        โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี

   
    ข่าว/ภาพ ธิดารัตน์ กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4    

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved