คณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ 1

   

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 คณะ ได้ดำเนินการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 8 ราย โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 2 ราย

คณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ 1 ประกอบด้วย

     1.  นายศักดา จันทร์ฝอย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ประธานคณะกรรมการ
     2.  นายสิทธิพร ธรรมรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์  กรรมการ
     3.  นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสระจันทร์  กรรมการ
     4.  นางเพลินจิตร นัดกล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  กรรมการ
     5.  นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ 2 ประกอบด้วย

     1.  นายพิทักษ์ สมพร้อม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ประธานคณะกรรมการ
     2.  นายวราพงษ์ พรมไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี  กรรมการ
     3.  นายสุพจน์ ฝาคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต  กรรมการ
     4.  นางสาวทัศพร ปูมสีดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา  กรรมการ
     5.  นายเล็ง พยุงแสนกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้ารับการประเมินฯ คณะที่ 1 (จำนวน 2 ราย) ประกอบด้วย

     1. นายสุเมธ ทิพย์ศรีหา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
     2. นายนิมิต วิลาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอิสาณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

ผู้เข้ารับการประเมินฯ คณะที่ 2 (จำนวน 2 ราย) ประกอบด้วย

     1. นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี อำเภอแคนดง
     2. นายกว้าง ไปหนี้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยสมพร อำเภอนาโพธิ์

   

คณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ 2

                                ข่าว/ภาพ : ธิดารัตน์  กาวไธสง ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4