1. ประเมน ผอ.ใหม วนท 2 ก.ค. 63

 

            วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๒ คณะ ได้ดำเนินการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก) สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ ราย

โดยแบ่งการประเมินฯ ออกเป็น ๒ วัน วันละ ๒ คณะ คณะละ ๒ ราย ดังต่อไปนี้

            คณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ ๑ ประกอบด้วย

                    นายศักดา จันทร์ฝอย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  ประธานคณะกรรมการ

                    นายสิทธิพร ธรรมรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์  กรรมการ

                    นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสระจันทร์  กรรมการ

                    นางเพลินจิตร นัดกล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  กรรมการ

                    นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ

            คณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ ๒ ประกอบด้วย

                    นายพิทักษ์ สมพร้อม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  ประธานคณะกรรมการ

                    นายวราพงษ์ พรมไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี  กรรมการ

                    นายสุพจน์ ฝาคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต  กรรมการ

                    นางสาวทัศพร ปูมสีดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา  กรรมการ

                    นายเล็ง พยุงแสนกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

            ผู้เข้ารับการประเมินฯ คณะที่ ๑ (จำนวน ๒ ราย) ประกอบด้วย

                    ๑. นายสุเมธ ทิพย์ศรีหา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

                    ๒. นายนิมิต วิลาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอิสาณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

            ผู้เข้ารับการประเมินฯ คณะที่ ๒ (จำนวน ๒ ราย) ประกอบด้วย

                    ๑. นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี อำเภอแคนดง

                    ๒. นายกว้าง ไปหนี้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยสมพร อำเภอนาโพธิ์

            จดหมายขาว ลงหนาเวบ ฉบบท 11     จดหมายขาว ลงหนาเวบ ฉบบท 12

            วันที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)

                    คณะที่ ๑ โรงเรียนที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

                    คณะที่ ๑ โรงเรียนที่ ๒ โรงเรียนวัดอิสาณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  

                    คณะที่ ๒ โรงเรียนที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี อำเภอแคนดง

                    คณะที่ ๒ โรงเรียนที่ ๒ โรงเรียนวัดชัยสมพร อำเภอนาโพธิ์ 

 

ภาพ/ข่าว นายศุภมิตร  วัฒนานุสิทธิ์

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved