วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

          นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดป่าสตึกพัฒนา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563

          ทั้งนี้ การฝึกอบรมครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อสนองนโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพครู จิตสำนึกของความเป็นครูอยู่ในจิตใจ ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนสำหรับครูผู้ช่วย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน/ชุมชน

         การดำเนินการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรพี่เลี้ยง ผู้มีความรู้ ความสามารถ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดังนี้

1. นายประชุม อยู่เกาะ           ผอ.รร.บ้านหนองยาง-หนองจาน

2. นายสดศรี สุดเต้                ผอ.รร.บ้านดอนตูม3. นางกฤษณา เกลียววงศ์        ผอ.รร.บ้านหนองไผ่เบญจมิตร

4. นางปาณิสรา เสนาพันธ์        ผอ.รร.บ้านหนองรัก

5. นางสาววราอินทร์ ปุผาลา     ผอ.รร.บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)

6. นางน้ำค้าง โชยรัมย์            ผอ.รร.วัดวรดิษฐ์

7. นายนิรัญ ขุมทอง               นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

8. นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

3172020 ๒๐๐๗๓๑ 103

3172020 ๒๐๐๗๓๑ 88

3172020 ๒๐๐๗๓๑ 167

3172020 ๒๐๐๗๓๑ 238

3172020 ๒๐๐๗๓๑ 199

รูปภาพเพิ่มเติม