วันที่ 13 มกราคม 2564   

     นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ประจำอำเภอสตึก ประกอบด้วย นายหาญ แถวนาชุม, นายสมพร บุ้งทอง, นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์, นายสมพล อ่อนหนองหว้า, นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์, นางสำเนียง ประนัดศรี, นางณัจฉริยา อุทาโย และนายธนากร นภาภรณ์ ออกให้คำปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ นายพีระ เรียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน และนางธัทภร เนาว์ประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด (สถาปัตย์อนุสรณ์)

168226

168231