วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

       นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นางเพลินจิตร นัดกล้า ผอ.รร.อนุบาลสตึกฯ, นายสิทธิพร ธรรมรักษา ผอ.รร.วัดสุคันธารมย์ และนายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (ครบ 12 เดือน)      

       ผู้รับการประเมิน นายบารมี ศรีรักษา ผอ.รร.บ้านหนองกระทุ่ม และนายครรชิต สะโลรัมย์ ผอ.รร.บ้านหนองขุนพรม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

S 6226120

S 6226169

S 6226190

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved