วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

       นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, นางเพลินจิตร นัดกล้า ผอ.รร.อนุบาลสตึกฯ, นายสิทธิพร ธรรมรักษา ผอ.รร.วัดสุคันธารมย์ และนายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 (ครบ 12 เดือน)      

       ผู้รับการประเมิน นายบารมี ศรีรักษา ผอ.รร.บ้านหนองกระทุ่ม และนายครรชิต สะโลรัมย์ ผอ.รร.บ้านหนองขุนพรม อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

S 6226120

S 6226169

S 6226190