วันที่  2  กรกฎาคม  2564 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4 
    นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4  มอบหมายให้นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา  การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระยะเวลา 1 ปี  
     ภาคบ่าย เป็นการประชุมคณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในระยะเวลา 1 ปี   

S 7389252

S 7389246