วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

        นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมฮักกัน สุขใจ

S 2875435

S 2875437

 

 

            ทั้งนี้  เป็นการประชุมปรึกษาข้อราชการ  และแจ้งนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ,  นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

     1. โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

     2. การดำเนินงานโครงการอาการกลางวัน ปีกรศึกษา 2565

     3. การติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

     4. คุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนด้วย One Team

     5. สรุปผลการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565

 

S 2875429

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved