"การเลือก ก.ต.ป.น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง"
 
S 8503304
 
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ
นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหา และเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ประกอบด้วย
นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔, นายสนิท เกไธสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นายบุญชู จิตส่งเสริม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี, นายนิรัญ ขุมทอง ผอ.กลุ่มอำนวยการและนายพชร ลิ้มไธสง นักจัดการงานทั่วไป ได้ประชุมเพื่อเลือกกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยการลงคะแนนระหว่างผู้ที่สมัคร จำนวน ๕ ราย ผลการลงคะแนน ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ สท.ณัฐวัตร โจระสา ผอ.รร.บ้านขาม
 
S 8503301
 
S 8503343
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved