สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมผู้บริหารในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) "ก้าว (๙) ไปด้วยกัน"  
 

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากรในสังกัดสำนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 192 โรง

ในการนี้สำนักเงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มอบเกียรติบัตร "จิตสาธารณะยอดเยี่ยม" ให้กับบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสมาคม ชมรม จากนั้นบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา และเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น ตามลำดับ

จากนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "ก้าว (๙) ไปด้วยกัน" กับผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด และดำเนินการประชุมพัฒนาบุคลากรในสังกัดตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ...###
------------------------------------
ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ลิงก์ภาพ : https://photos.app.goo.gl/MGWvmp7DY5fyFvr88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : ict572@gmail.com Tel. 044-6893445 FAX. 044-6893445, Contact US :@ictbr4club
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved