ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

                   
                     
     นางภนิดา  สังสีแก้ว    

 

  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
 
         
                   
                          
      นางดุจดาว  ธำรงค์ประดิษฐ์                     นางสาวอมรรัตน์  มะธิปะ                 นางธารารัตน์  ทองดีเวียง  
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ           ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
                   
                           
      นางสาวสินีนาฎ  วรรณทอง                  นางอารีย์  เชื้อจิตรนุกูล                นางสาวอริตา  อยู่สาโก  
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ         ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
           
       
                    
                               นางสาวอรุณี  จิตสม
       
 
                 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน