ระเบียบแนวปฏิบัติ

 
          1. งานธุรการ
               1.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
               1.2 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
               1.3 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
          2. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
               2.1 การจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา
               2.2 การจัดทำแผนอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
               2.3 งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
         
3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               3.1 งานสรรหาและบรรจุ
               3.2 งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               3.3 งานออกจากราชการ
          4. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
               4.1 งานบำเหน็จความชอบ
               4.2 งานทะเบียนประวัติ
               4.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
          5. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย