ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 

        Sriarun          
         นางศรีอรุณ  วิชชาพิณ    
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล    
         หมายเลขโทรศัพท์  089-5806379          
 jidapha       umnuy       kinkan  
 นางจิดาภา  วุฒวัณณ        นายอำนวย   พงษ์อินทร์วงศ์
      นางกิ่งกาญจน์  เยี่ยมรัมย์  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ        นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 หมายเลขโทรศัพท์  093-3282397        หมายเลขโทรศัพท์  081-9991428        หมายเลขโทรศัพท์  085-4692007  
 sirapong        nadapa        jirusca  
นายสิระพงษ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร       นางนาฏนภา  จุลเกาะ       นางสาวจิรัชยา  พลายงาม  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
หมายเลขโทรศัพท์  066-1656353       หมายเลขโทรศัพท์  080-1662322       หมายเลขโทรศัพท์  098-6250756  
 suda                nunta  
 นางสาวศุธดา  การกระสัง                 นางสาวนนทวรรณ  พุสาโลนา  
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                เจ้าหน้าที่ธุรการ  
 หมายเลขโทรศัพท์  086-2555550                หมายเลขโทรศัพท์  097-1357401