การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณา ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 
 
S 9764896
วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
       นายบุญถิ่น มหาสาโร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณา ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
      คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 
1.  นายบุญถิ่น มหาสาโร  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ประธานกรรมการ
2.  นายสนิท เกไธสง  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการ
3.  นายพนัส  สุขหนองบึง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.  นายจรูญ  วิศิษฐ์ศิลป์  ผอ.รร.วัดหงษ   กรรมการ
5.  นายศิวานนท์  สวยสว่าง  ผอ.รร.บ้านหนองไผ่เบญจมิตร  กรรมการ 
6.  นางสาวเก็จกาญจน์  จุมพลมา  ผอ.รร.บ้านโคกกุง  กรรมการ 
7.  นางศรีอรุณ วิชชาพิณ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ 
8.  นายสิระพงษ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร  ผู้่วยเลขานุการ
 
S 9764901
 
S 9764879
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved