ปรางค์กู่ฤาษี อโรคยาศาลา ศิลปะขอมยุคแบบบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านกุฏิฤาษี ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมร สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประเภทอโรคยาศาลตามที่ปรากฏในจารึกปราสาทพระขรรค์ ประเทศกัมพูชา

องค์ประกอบของโบราณสถาน 1. ปรางค์ประธาน เป็นปรางค์ที่ก่อด้วยศิลาแลง แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทางด้านทิศตะวันออกทำเป็นซุ้มยื่นยาวออกไปเป็นช่องประตู ส่วนด้านอื่นๆของปรางค์ทำเป็นซุ้มประตูหลอก เสาประดับกรอบประตูมีลวดลายแกะสลัก 2. บรรณาลัย เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยม ผืนผ้าสร้างด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปรางค์ประธาน ปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลาย ยังคงเหลือผนังของบรรณาลัยด้านทิศเหนือ 3. กำแพงแก้ว กำแพงแก้วสร้างด้วยศิลาแลง ก่อเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบปรางค์ประธานและบรรณาลัยไว้ภายใน เชื่อมต่อกับโคปุระด้านทิศตะวันออก 4. โคปุระ อยู่กึ่งกลางระหว่างกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออก

มีลักษณะเป็นห้องยาวแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านทิศตะวันออกทำเป็นมุขยื่นออกไปมีความยาวกว่าด้านทิศตะวันตก ภายในโคปุระแบ่งออกเป็นสามห้อง ห้องกลางมีขนาดใหญ่ที่สุด ถัดจากห้องกลางออกไปทาด้านทิศเหนือและใต้มีห้องขนาดเล็ก ปัจจุบันโคปุระอยู่ในสภาพพังทลาย 5. สระน้ำ เป็นสระรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนอกกำแพงแก้ว 6. ชาลาด้านหน้า เป็นแผนผังรูปกากบาท ชาลานี้ก่อด้วยศิลาแลงไม่สูงนัก อายุสมัย เมื่อพิจารณาจากแผนผังของอาคารแล้วสันนิษฐานว่า

น่าจะเป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในศิลปะขอมยุคแบบบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ประโยชน์ใช้สอย สันนิษฐานว่าเป็นอโรคยศาลาสถานพยาบาลสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

 

ข้อมูล :  @ปราสาหินแผ่นดินไทย

ภาพ :  @ปราสาหินแผ่นดินไทย, ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ข้อมูลทางบรรณานุกรม :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์.  (2563). ปรางค์กู่ฤาษี อโรคยาศาลา ศิลปะขอมยุคแบบบายน. [ออนไลน์] :  เข้าถึงได้จาก : http://www.brm4.go.th/sysinfo_br4/mresource_br4/244-244.html/. สืบค้น (......................).

 
   ลิงก์แกลอรี่ ; https://photos.app.goo.gl/xLJMSK54xGfRSQzE8  

ภาพประกอบ

 

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 

Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved