นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 โดย นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ (งานซ่อมหลังคา จำนวน 3 รายการ) และคณะกรรมการ นายสนิท เกไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนายวรเชษฐ์ คุ้มแวง ผู้ควบคุมงาน และนายพนัส สุขหนองบึง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
ได้รับมอบหมายจาก นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ดำเนินการประชุมและตรวจรับงานก่อสร้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ 2560

Scroll to Top