การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ผ่านรูปแบบ E & J Learning Model

การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “เรียนดี  มีความสุข”    โดยใช้รูปแบบ E & J  Learning  Model 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายชวลิต เจนเจรฺย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายเอกอนันต์  ปุริตังสันโต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานการประชุม  การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “เรียนดี  มีความสุข”    โดยใช้รูปแบบ E & J  Learning  Model  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ

   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ศึกษานิเทศก์  ประธานกลุ่มโรงเรียนและวิชาการกลุ่มโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข”  โดยใช้รูปแบบ E & J  Learning  Model  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) ฉบับปรับปรุง ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดชา่วงชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

Scroll to Top