Author name: อริตา อยู่สาโก

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นางเพชรผกา เรืองอนันท์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายแ …

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นายสุขสันต์ โสภาพูล ครูโรงเรียนบ้านเสม็ด อำเภอ …

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นางรัชนีวรรณ จันวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอ …

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นางสาวชญาดา วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร …

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นางสาวอำภาพร วงสาสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน …

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นางสาวรจนา ยอดสะเทิ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ …

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นายประสงค์ สังขรัตน์ ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพ …

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติ …

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นางดุจดาว ธำรงค์ประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา สพป.บ …

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ขอขอบคุณ นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก …

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน “กองบุญปันน้ำใจ” สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 Read More »

Scroll to Top