ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

         

               
      นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียแก้ว
ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2
     
                                 
                           
นายอัมพร กิ่งไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงษ์
  นางพรประภา เผ่าเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาดศึกษา
  นายทรงเกียรติ แสไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
                                 
                           
 นายพิชญ์ สิทธิ์เสือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางนกคู่ 
    นายประวุธ ภูทองแหลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคน
      นายสดศรี สุดเต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตูม
 
                                 
                               
            นางวิมลมาศ ชำนิกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์วารี