ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

         

               
      นายจรูญ วิศิษฎ์ศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงษ์
ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2
     
                                 
                           
 นายทรงเกียรติ แสไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
   นายพิชญ์ สิทธิ์เสือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางนกคู่
  นายสดศรี สุดเต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียแก้ว
                                 
                             
 นายประวุธ ภูทองแหลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคน
    นางวิมลมาศ ชำนิกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์วารี
      นางสาวนปภา สิงโพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตูม
 
                                 
                                 
     นางสาวธิดารัตน์ ปาวะภา
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซาดศึกษา
                 
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved