อำนาจหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ

 

               1. ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

               2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

               3. ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ

               4. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร

               5. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร

               6. ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

               7. ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

               8. ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ

               9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ

               10. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย