S 56533050

วันที่ 1 กันยายน 2565

       นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และบุคลากรในสังกัด ต้อนรับนายพชร ลิ้มไธสง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ นางสาวเกษรา ชาติทำดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ

 

S 5226501

วันที่  17  สิงหาคม  2564 

    นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยนางศรีอรุณ  วิชชาพิณ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ร่วมประชุมคณะทำงาน  5  เขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีปกติ)  ประจำปี  2564  ณ  ห้องประชุมสุขสมใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

IMG 9756

 

IMG 9801

ระเบียบแนวปฏิบัติ

          1. งานสารบรรณ
               1.1
งานร-ส่งหนงสอราชการ
               1.2
งานการจดทาหนงสอราชการ
               1.3
งานจดเกบหนงสอราชการ
               1.4
งานการยมหนงสอราชการ
               1.5
งานการทาลายหนงสอราชการ
          2. งานช่วยอานวยการ
               2.1
งานร-ส่งงานในหน้าราชการ
               2.2
งานมอบหมายหน้าการงาน
               2.3
งานเลขานการผู้บรหารสานกงานเขตพนทการศกษา
               2.4
งานประชมภายในสานกงาน
          3
. งานอาคารสถานทและสงแวดล้อม
               3.1
งานปรบปรฒนาอาคารสถานทและสงแวดล้อม
               3.2
งานบรการอาคารสถานท
               3.3
งานรกษาความปลอดภ
          4
. งานยานพาหนะ
          5
. งานการจดระบบบรหารสานกงานเขตพนทการศกษา
               5.1
งานจดระบบบรหาร
               5.2
งานพฒนาคณภาพการให้บรการ
               5.3
งานมาตรฐานสานกงานเขตพนทการศกษา
               5.4
งานคารบรองปฏราชการสานกงานเขตพนทการศกษา
              
5.5 งานควบคมภายในสานกงานเขตพนทการศกษา
              
5.6 งานพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาคร
         
6. งานประสานงาน
         
7. งานการสรรหากรรมการและอนกรรมการ
              
7.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพนทการศกษา
              
7.2 งานเลอกตงและสรรหาคณะอนกรรมการข้าราชการครและบคลากรทางการศกษา (....เขตพนทการศกษา)
              
7.3 งานเลอกตงคณะกรรมการข้าราชการครและบคลากรทางการศกษา (...) และสรรหาคณะกรรมการอนทเกยวข้อง
         
8. งานประชาสมพนธ์
              
8.1 งานสร้างเครอข่ายประชาสมพนธ์
              
8.2 งานเผยแพร่ข้อมลข่าวสารและผลงาน
         
9. งานสวสดการสวสดภาพครและบคลากรทางการศกษา
         
10.งานอนๆ ทได้บมอบหมาย

Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved