ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์  2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                         
      นายสุพจน์ ฝาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
ประธานกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2 
     
                                 
                           
นางสาวเก็จกาญจน์ จุมพลมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธาตุ  
  นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล
  นายเชษฐา พรมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
                                 
                           
นายไพฑูรย์ มูลดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
  นางสาวสุปรียา อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
  นายบุญส่ง กิจคติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล
                                 
                             
   นายหัตชัย ถือดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย  
  นางกรุณา ยินดี
รักษาราชการแทน
อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกุง
 
           
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved