ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มโรงเรียนสตึก 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

         

               
      ว่าที่ ร.ต.สุขสันต์ จวงพลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 
     
                                 
                           
 นางประคองณัฐ แสนสนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ  
  นายพินิจ เข็มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง
  นายเมธวิน พุทธินันท์เมธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ
                                 
                           
 นายสุบรรณ์ จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง 
  นางสาวรัณจวน อังสนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน  
  นายสุรพงษ์ สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแก 
                                 
                           
  นายสมภาร กุลสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง  
  นายวิฑูรย์ สีแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพลับ
    นางลำดวน ชาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนธาตุ  
Go to top

 

รับผิดชอบงานในหน้าที่ บริการดีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยี บริหารดีตามหลักธรรมาภิบาล

 Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4

Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Location: Tongsirirajanusorn School , Puttisong District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31120
E-mail : brmarea4@gmail.com Tel. 044-689445 FAX. 044-689095
Copyright@2013 by ICT Teacher Club, All rights Reserved